Kirjaston käyttösäännöt

Pornaisten kunnankirjaston asiakas sitoutuu lainauskortin hankkiessaan noudattamaan seuraavia sääntöjä:

Lainausoikeus

Pornaisten kunnankirjaston lainauskortin saa todistamalla henki­löllisyytensä sekä sitoutumalla noudattamaan kirjaston käyttösääntöjä. Yli 15-vuotiaiden henkilöiden tulee todistaa henkilöllisyytensä valokuvalla varustetulla henkilöllisyystodistuksella tai vastaavalla. Alle 15-vuotiaat saavat lainauskortin vain huoltajan annettua suostumuksensa. Huoltajan tulee olla mukana, kun alle 15-vuotiaalle henkilölle annetaan kirjastokortti. Alle 15-vuotiaan lainaamasta aineistosta vastaa hänen huoltajansa, joten kirjastolla tulee olla myös huoltajan henkilötiedot. Lainaaja voi käyttää lainatessa sekä Pornaisten kunnankirjaston omaa kirjastokorttia että alueelliseen yhteistyöhön kuuluvan kirjaston lainauskorttia. Laitokset ja yhteisöt voivat saada ns. yhteisölainauskortin. Se edellyttää kuitenkin, että kyseinen yhteisö/laitos sopii lainoista vastuussa olevan yhteyshenkilön kirjaston kanssa.

Lainauskortti on henkilökohtainen

Lainauskortti on henkilökohtainen ja se on aina esitettävä aineistoa lainattaessa. Jokainen lainaaja on vastuussa omasta kortistaan ja sillä lainatusta aineistosta. Kuitenkin alle 15-vuotiaan henkilön lainoista on huoltaja vastuussa. Osoitteen- ja nimenmuutoksesta on ilmoitettava viipymättä kirjastoon, samoin kortin katoamisesta. Uuden lainaajan ensimmäinen lainauskortti on maksuton, mahdolliset seuraavat lainauskortit ovat maksullisia.

Aineiston katoaminen tai vahingoittuminen

Kirjaston asiakas on velvollinen palauttamaan kirjaston aineiston kirjastoon samassa kunnossa kuin se oli lainausajankohtana. Mikäli asiakas kadottaa tai turmelee kirjaston aineistoa, hänen on korvattava aiheuttamansa vahinko maksamalla kirjaston määräämä korvaushinta tai toimittamalla kirjastoon vastaava aineisto. Tekijänoikeudellisista syistä johtuen osa kirjaston aineistosta (lähinnä av-aineisto) on korvattavissa vain rahallisesti. Kustannukset voidaan tarvittaessa periä myös oikeustoimin. Muista mahdollisista korvausmuodoista asiakas voi tapauskohtaisesti neuvotella kirjastotoimenjohtajan kanssa.

Myöhästymismaksut

Kirjaston asiakas on velvollinen maksamaan voimassaolevan hinnaston mukaiset maksut myöhässä olevasta aineistosta. Lainojen palauttamatta jättäminen ja maksamattomien maksujen laiminlyönti kehotuksista huolimatta aiheuttaa lainausoikeuden menetyksen. Maksut voidaan tarvittaessa periä oikeustoimin. Lainausoikeus on mahdollista saada takaisin, kun rästissä olevat maksut on suoritettu. Vähävaraiselle henkilölle voidaan laatia maksuaikataulu. Maksuja ei peritä lainausasemien lainaajilta lukuun ottamatta mahdollisia laskuja tai perintämaksuja.

Muut maksut

Mikäli asiakas käyttää kirjaston maksullisia palveluita, on hän velvollinen maksamaan niistä kulloisenkin voimassaolevan hinnaston mukaisen maksun.

Internetin ja kirjaston tarjoamien tietokantojen käyttö

Internetin käyttäjät sitoutuvat noudattamaan siitä laadittua säännöstöä. Kirjaston asiakkailleen tarjoamia tietokoneita ja tietokantoja on käytettävä asiallisesti, väärinkäytöksistä voi seurata korvausvelvollisuus tai Internetin / tietokantojen / tietokoneen tai kirjaston käyttökielto.

Kirjaston tietokoneet ovat asiakkaiden käytössä varausperiaatteella.

Oleskelu kirjastossa

Kirjaston tilat ovat kaikille kirjaston palveluita käyttäville avoimet, mikäli he eivät tuota häiriötä kirjaston toiminnalle tai muille asiakkaille. Kirjaston henkilökunta voi kehottaa häiriötä tuottavan asiakkaan poistumaan. Käytöshäiriöihin, ilkivaltaan ja muuhun mahdolliseen häiriöön suhtaudutaan vakavasti. Mikäli kirjaston asiakas turmelee kirjaston omaisuutta, on hän velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon, korvauksesta päättää kirjastotoimenjohtaja. Vakavimmat häiriöt ilmoitetaan viranomaisille. Alaikäisten aiheuttamista järjestyshäiriöistä, ilkivallasta ja muista mahdollisista häiriöistä voidaan ilmoittaa kotiin ja kouluun.

Tietosuoja

Lainaajatiedoston henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisten tahojen käyttöön. Jokaisella lainaajalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on rekisteriin tallennettu.

Kirjaston tarjoamat palvelut

Lainaus

Kirjastosta voi lainata kirjoja, lehtiä (uusinta numeroa lukuun ottamatta) ja av-aineistoa. Lainaaminen omasta kokoelmasta on maksutonta.

Laina-aika on tavallisesti 4 viikkoa. Kahden viikon laina-aika on jonotetuimmilla kirjoilla, kurssikirjoilla, lehdillä, cd- ja dvd-levyillä sekä Wii-peleillä.

Lainat voi uusia ellei niistä ole varauksia tai mikäli niitä ei ole toistuvasti tiedusteltu. Peräkkäisiä uusintoja voi olla kuusi.

Lainassa olevasta aineistosta voi tehdä varauksia. Kirjaston omaan kokoelmaan kohdistuvat varaukset ovat maksuttomia.

Asiakkaalla voi olla kerrallaan lainassa enintään 10 dvd-levyä, 10 äänikirjaa ja 20 cd-levyä. Asiakkaalla voi olla yhteensä kerralla 60 lainaa.

Kotipalvelu

Kirjasto toimittaa kirjoja kotipalveluna niille henkilöille, jotka eivät itse terveydellisistä syistä pääse kirjastoon. Kirjasto tekee myös yhteistyötä Celia-kirjaston kanssa asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Internet ja toimisto-ohjelmat

Kirjasto tarjoaa asiakkaiden käyttöön Internet-yhteyden ja erilaisia toimisto-ohjelmia. Aika tietokoneelle on varattava etukäteen, lukuun ottamatta niin lehtisalin tietokonetta, joka on tarkoitettu sähköisten lehtien lukemiseen ja laskujen maksamiseen verkkopankissa.

Kirjastonkäytön opetus ja kirjaston tilojen esittely

Kirjaston henkilökunta opastaa yleisöä kirjaston, kirjaston tietokantojen sekä Internetin käytössä. Kirjastotoimenjohtajalta voi varata ajan ryhmille tarkoitettuun, maksuttomaan kirjastonkäytön opetukseen. Kirjastosta on mahdollista tilata kirjaston tilojen esittely, esittelyt ovat maksuttomia.

Kirjaston maksuttomat peruspalvelut

  • kirjaston omien kokoelmien käyttö kirjaston tiloissa ja lainaus
  • ensimmäinen kirjastokortti
  • neuvontapalvelut
  • kokoelmatietokannan käyttö
  • mahdolliset muut tietokannat, joita kirjasto tarjoaa asiakkaiden käyttöön
  • Internetin käyttö
  • Internetin kautta tapahtuva aineistohaku, lainojen uusinta -ja varaustoimintojen käyttö (edellyttää asiakkaalta salasanan hankkimista)
  • toimisto-ohjelmien käyttö
  • kirjaston käytön ja tiedonhaun opetus 

Kirjaston toiminta-ajatus

Pornaisten kunnankirjaston toiminta-ajatus on palvella asiakkaittaan mahdollisimman monipuolisesti, kulloisenkin asiakkaan tarpeet huomioon ottaen. Kirjaston tehtävänä on toimia asiakkaidensa tietokeskuksena ja toiminnallaan edistää asiakkaidensa omaehtoista opiskelua ja virikkeellistä vapaa-aikaa. Kirjasto toimii yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa ja sen toiminta on ulospäin suuntautuvaa toimintaa ja se on kiinteästi sidoksissa olemassa olevaan toimintaympäristöön. Kirjastossa pyritään tekemään toimintaympäristön analyysiä tarpeen mukaan.

Kirjastolla ei ole erillisiä valinnan, hankinnan ja varastoinnin ohjeita, koska näissä asioissa voi tapahtua muutoksia hyvin lyhyen aikavälin sisällä. Hankintaehdotukset pyydetään esittämään kirjastotoimenjohtajalle.

Kirjaston toimintaa koskevat toivomukset ja huomautukset voi osoittaa kirjastotoimenjohtajalle tai sivistyslautakunnalle.

Pornaisten kunnankirjaston käyttösäännöt ja toiminta-ajatus on hyväksytty kulttuuri-kirjastolautakunnan kokouksessa 13.2.2003.